Vision 2035


Projekt DrottningH omfattas av stadens vision där Helsingborg år 2035 ska vara en skapande, pulserande, global, gemensam och balanserad stad för både klimatet, människor och företag.

 


Långsiktiga huvudmål för Drottninghög

Den skapande staden

 • Utbildningsnivån på Drottninghög är i nivå med övriga Helsingborg.
 • Andelen invånare som har eller söker jobb, samt är egenförsörjande på Drottninghög är i nivå med övriga Helsingborg.
 • Det skapas arbetstillfällen på Drottninghög.
 • Barn och ungas perspektiv lyfts i utvecklingen av Drottninghög.

Den pulserande staden

 • Antalet bostäder har mer än fördubblats (+1.600 bostäder), tillsammans med en utvecklad samhällsservice, och möjliggör för en fördubbling av antalet boende.
 • Ett balanserat utbud av befintlig och utvecklad samhällsservice och handel finns på Drottninghög i ett utvecklat stadsdelscentrum som besöks av fler än de boende på området.
Den gemensamma staden
 • Boende och besökare upplever Drottninghög som ett tryggt område.
 • De boende på Drottninghög har en hälsa i nivå med övriga Helsingborg.
 • Boende och aktiva på Drottninghög har möjlighet till delaktighet och inflytande i områdets utveckling.
 • Drottninghög erbjuder en variation av boendeformer (upplåtelseformer och lägenhetsstorlekar), verksamheter och människor.
 • Drottninghögs kulturvärden och historia är tydliga för boende, besökande och verksamma i området.
Den globala staden
 • De som bor, arbetar i eller besöker Drottninghög kan välja varierande och trygga transportmöjligheter som gynnar hållbart resande.
 • Tillgängligheten i och kring området är hög. Området är sammankopplat med övriga staden genom säkra gång-, cykel-, kollektivtrafik-och biltrafikstråk.
Den balanserade staden
 • Invånare, besökare och verksamheter upplever Drottninghög som ett attraktivt och hållbart bostadsområde.
 • Drottninghög har hållbar konsumtion, låg resursanvändning och låg klimatpåverkan.
 • På Drottninghög främjas den biologiska mångfalden och skapar tillsammans med gröna kvaliteter mervärden för stadsdelen och helsingborgarna.
 • Projekt DrottningH’s samhällseffekt är tydliggjord.