Vison & mål

HBG_2035_loggan_500x225[1] Projekt DrottningH omfattas av stadens vision där Helsingborg år 2035 ska vara en skapande, pulserande, global, gemensam och balanserad stad för både människor och företag.

Långsiktiga mål (2035)

Den skapande staden
De som bor på Drottninghög ska ha en bra utbildning, fler ska arbeta och kunna försörja sig själv och det ska finnas fler arbetstillfällen i området. 

Den pulserande staden
Det ska bo dubbelt så många på Drottninghög som ska ha tillgång till service och handel. Till Drottninghögs centrum kommer de som bor i området och människor från hela staden.   

Den gemensamma staden
Boende och besökare upplever Drottninghög som ett tryggt område. De boende har bra livskvalitet och har möjlighet till olika typer av boende. 

Den globala staden
De som bor, arbetar på eller besöker Drottninghög kan välja olika och trygga transportmöjligheter som gynnar hållbart resande.
Vi ökar tillgänglighet för biltrafik och transporter och anordnar trygga och säkra gång- och cykelstråk. 

Den balanserade staden
När vi bygger nytt ska byggnader ha 25 % lägre energianvändning än vad Boverkets byggregler kräver.
När vi gör större ombyggnationer ska det finnas en energieffektivisering på 25 %.
Om det blir mindre ytor med gräs buskar och träd ska vi se till att det gröna Drottninghög har hög kvalitet och kan användas av boende och besökare.
Vi tar hand om regnvattnet i området och ser till att det skapar ett mervärde.

Detta är de långsiktiga mål som finns i beskrivna i projektplanen daterad 20150224. Förutom detta arbetar projekt DrottningH med kortsiktiga mål på 2-3 års sikt.