Vision 2035

Projekt DrottningH omfattas av stadens vision där Helsingborg år 2035 ska vara en skapande, pulserande, global, gemensam och balanserad stad för både människor och företag.  

Långsiktiga huvudmål (2035)

Den skapande staden

 • Utbildningsnivån på Drottninghög är i nivå med övriga Helsingborg
 • Förvärvsfrekvensen och egenförsörjningsgraden på Drottninghög är i nivå med övriga Helsingborg
 • Det skapas arbetstillfällen på Drottninghög
 • Barn och ungas perspektiv tillvaratas i utvecklingen av Drottninghög

Den pulserande staden

 • Antalet bostäder har mer än fördubblats (+1.600 bostäder), tillsammans med en utvecklad samhällsservice, och möjliggör för en fördubbling av antalet boende
 • Ett balanserat utbud av befintlig och utvecklad samhällsservice och handel finns på Drottninghög i ett utvecklat stadsdelscentrum som besöks även av andra än de boende

Den gemensamma staden

 • Boende och besökare upplever Drottninghög som ett tryggt område
 • De boende på Drottninghög har en hälsa i nivå med övriga Helsingborg
 • Boende och aktiva på Drottninghög har möjlighet till delaktighet och inflytande i områdets utveckling
 • Drottninghög erbjuder en variation av boendeformer (upplåtelseformer och lägenhetsstorlekar), verksamheter och människor
 • Drottninghögs kulturvärden och historia är tydliga för boende, besökande och verksamma i området

Den globala staden

 • De som bor, arbetar i eller besöker Drottninghög kan välja varierande och trygga transportmöjligheter som gynnar hållbart resande
 • Tillgängligheten i och kring området är hög, och området är sammankopplat med övriga staden genom trygga och säkra gång-, cykel-, kollektivtrafik-och biltrafikstråk

Den balanserade staden

 • Invånare, besökare och verksamheter upplever Drottninghög som ett attraktivt och hållbart bostadsområde
 • Drottninghög har hållbar konsumtion, låg resursanvändning och låg klimatpåverkan
 • På Drottninghög främjas den biologiska mångfalden och skapar tillsammans med gröna kvaliteter mervärden för stadsdelen och helsingborgarna
 • Projekt DrottningHs samhällseffekt är tydliggjord