Planer

I arbetet med att förändra Drottninghög, då det gäller hus, gator, vägar och parker, arbetar vi med olika planer. Här beskriver vi kort några vanliga typer av planer. I menyn till vänster kan du se vilka planer som är på gång och som redan är klara.

Översiktsplan
En översiktsplan beskriver utveckling av den fysiska miljön på lång sikt. Den vägleder hur mark- och vattenområden ska användas samt hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Alla kommuner ska ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunen. En översiktsplan är inte juridiskt bindande men ska vara en långsiktig ledstjärna som ger stöd och är underlag för kommande planering. Översiktsplanen ger invånare, näringsliv och myndigheter vägledning i hur kommunen kommer att ställa sig till olika förfrågningar.

Här kan du läsa mer om Helsingborgs översiktplan.

Planprogram
Innan en kommun påbörjar ett detaljplanearbete kan ett planprogram behöva tas fram för att  utreda och titta på förutsättningar och visioner för det område man vill arbeta med. Planprogram görs ofta över ett lite större område och ger en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor.

Syftet med att ta fram ett planprogram är att kommunen tidigt ska kunna få ett så brett och bra beslutsunderlag som möjligt. Ofta berörs många i det tänka planområdet såsom boende, näringsidkare med mera. Dessa får en möjlighet till insyn och påverkan genom att lämna synpunkter och idéer innan beslut om vad som ska hända är fattade.

Detaljplan
En detaljplan är en karta med text som berättar vad och var man får bygga samt hur mark och vatten ska användas inom ett visst område. En detaljplan ger en samlad bild av hur det är tänkt att ett avgränsat markområde ska användas och är alltid en avvägning mellan allmänna och enskilda intressen. En detaljplan är juridiskt bindande och ger fastighetsägaren en byggrätt.

Här kan du läsa mer om hur Helsingborgs stad arbetar med stadsplanering.

Arbetet med stadsplanering styrs av plan och bygglagen.