Planprogrammet

I december 2012 godkändes planprogrammet för Drottninghög. Planprogrammet beskriver vilka intentioner som finns för området och förklarar förutsättningar, ställningstaganden för utvecklingen av bebyggelsen på Drottninghög och utvecklingens planmässiga konsekvenser. Sedan planprogrammet godkändes har förutsättningar förändrats och programmets konsekvenser förtydligats vilket har medfört behov av en revidering. Den finns redovisad i PM Strukturbild Drottninghög 2018.

Strukturbild Drottninghög 2018

Kompletterar och uppdaterar planprogrammet.

Sex år efter att planprogrammet för Drottninghög togs fram började vi se hur utfallet blev och det fanns anledning att gå tillbaka och reflektera kring det som är gjort och hur vi ska arbeta vidare framåt. Därför tog vi fram Strukturbild Drottninghög 2018, som fokuserar på att komplettera och uppdatera programmet utifrån den befintliga strategin: Öppna, koppla och förtäta.

Strukturbilden utgår från aktuell forskning och mynnar ut i en modell som stöd i att utvärdera kvaliteten i bebyggelsen på Drottninghög och tillkommande utbyggnadsplaner.

Strategierna och visionen som planprogrammet presenterar för Drottninghögs utveckling gäller fortfarande. I Strukturbild Drottninghög 2018 kompletterar, uppdaterar och utvärderar vi programmets intentioner och genomförande.

PM Strukturbild Drottninghög 2018 (pdf, 7,2 MB)

Digital storymap av Strukturbild Drottninghög 2018

Till digital storymap av Strukturbild Drottninghög 2018

I vår digitala storymap av Strukturbild Drottninghög 2018 ligger fokus på strukturbildens första del; Strukturbilden och programmets intentioner. I strukturbilden finns även ett förslag på checklista för ny bebyggelse med utgångspunkt i förtätningsgrad, bostadsgårdarnas utformning, parkmark och trygghet. Här är checklistan inkluderad i form av en enkät (se under fliken ”Checklista”).

Syftet är att tydliggöra de uppdateringar och kompletteringar som gjorts samt underlätta för aktörer inblandade i ny bebyggelse att förhålla sig till de riktlinjer som tagits fram.

Planprogram för Drottninghög, december 2012

en vision för utvecklingen av Drottninghög

Planprogrammet för Drottninghög från 2012 innehåller ett förslag till ny struktur för stadsdelen Drottninghög. I programmet redovisas en vision för hur Drottninghög ska utvecklas, och en beskrivning av konsekvenserna av att genomföra idéerna.

Här kan du ladda ner planprogrammet som pdf. Eftersom dokumentet är stort så är det uppdelat i flera delar.

Planprogram Drottninghög, del1 och 2 (pdf, 11 MB)
Planprogram Drottninghög, del3 (pdf, 10 MB)

Diarienumret för planprogrammet är 1629/2009.