Om projekt DrottningH

Projekt DrottningH präglas av miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet. Detta realiseras genom att DrottningH följer och bidrar till de övergripande mål som finns framtagna för Helsingborgs stad, som samtliga syftar till att uppnå en hållbar utveckling för staden och dess invånare.

Målet är att Drottninghög ska vara en integrerad del av Helsingborg både fysiskt, mentalt och socialt. I projektet samarbetar Helsingborg stad med Helsingborgshem, som är den största fastighetsägaren på området. Projekt DrottningH har en bred politisk förankring och ägs av en politisk styrgrupp. Projektet leds av tjänstemän och i projektet arbetar personer från flera av stadens olika förvaltningar och bolag. Delaktighet och samverkan med Drottninghögs invånare och andra lokala aktörer har varit och fortsätter vara centrala delar av projektet. Det ska vara lika bra att bo i Drottninghög som någon annanstans i Helsingborg!

Läs om de övergripande målen framtagna för Helsingborg stad under fliken Vision 2035.

Dialogarbetet

Samverkan och bred dialog med utgör grunden för utvecklingen av projekt DrottningH. Stolta och engagerade invånare har varit nyckeln för att framgångsrikt utveckla området.

HELSINGBORG 2016-05-28
Kontaktcenter ute på turne i kommunen här i Drottninghög.
Foto: Andreas Hillergren / Helsingborgs Stad

Projekt DrottningH har dialog som ett förhållningssätt, och ett dialogbaserat arbetssätt löper som en innovativ röd tråd genom allt projektet gör. Fokus ligger på att avsöka och bjuda in aktuella och relevanta intressenter kontinuerligt i processen, samt på att hitta och testa nya, smarta och lyckade sätt att genomföra olika dialoger. Detta sker i samband med en rad olika aktiviteter, initiativ, delprojekt och delprocesser.

För snart 10 år sedan började man med att djupintervjua 300 invånare kring det planerade renoveringsarbetet samt behov, önskemål och drömmar för hemmet. Det resulterade i värdefull kunskap gällande invånarnas prioriteringar när det gäller bostaden. Detta lade grunden för att förvandla Drottninghög till ett blomstrande och livfullt område. Projektet Dialog 3.0 har engagerat invånarna i stadens arbete under de senaste tre åren. Ungdomarna har involverats i stadsplaneringen, visualiserat drömmar och visioner för Drottninghög samt kommunicerat och ökat kunskapen om planerna i området.