Resultat av markundersökningen klart

Under våren har projekt DrottningH genomfört geotekniska och miljötekniska markundersökningar på Drottninghög. Miljöundersökningarna har föregåtts av en historisk inventering av området för att kunna identifiera var man kan hitta föroreningar. Nu är rapporten klar och vi har fått provresultaten.

Undersökningarna visar att man har hittat bl.a. PCB och DDT något över gällande riktvärden och därför kommer man nu komplettera undersökningarna och göra en fördjupad riskbedömning med åtgärdsutredning. Provsvaren visar ungefär det vi kan förvänta oss utifrån det vi fått reda på via den historiska inventeringen.

Det finns inga omedelbara hälsorisker och det är inte farligt att vistas i området säger Ludvig Landen på Stadsbyggnadsförvaltningen.

Sedan tidigare har det gjorts saneringsåtgärder i DrottningH Park vid ”solhålan” och man tittar just nu även på lösningar för en förorening vid Regementsvägen mitt emot Ica Maxi.

De fortsatta utredningarna kommer visa om det finns behov av att sanera på fler ställen i Drottninghög och resultatet av dessa kommer vara klara till hösten.

Läs mer om markundersökningarna