Markundersökningen av Solhålan klar

Stadsbyggnadsförvaltningen och Helsingborgshem planerar att förbättra området kring badet på Drottninghög och under våren har gestaltningsarbete, vatten och avlopps-utredning samt miljöundersökningar genomförts. Nu är resultatet av markundersökningen klart.

Det finns föroreningar i marken men det är inte farligt att vistas där. Arbetsnamnet på området är Solhålan. Solhålan är ett gammalt grustag som efter nedläggningen har fyllts igen med olika fyllnadsmaterial, troligtvis till stor del av byggrester och rivningsmaterial på 1960-talet.

Resultat från Miljöundersökningar
– När man bygger i stadsmiljöer och förtätar städer så är det inte ovanligt att man gräver upp saker som andra Helsingborgare grävt ner för många år sedan. Det varierar från område till område vad man hittar men generellt är det inte farligt för människor att vistas i dessa områden. När staden hittar föroreningar så hanteras dessa tillsammans med miljöförvaltningen och lämpliga åtgärder vidtas. Det är bra att vi nu vet var och hur mycket föroreningar som finns så att vi kan åtgärda det när vi arbetar vidare, säger Magnus Kjellsson projektingenjör Stadsbyggnadsförvaltningen. Den fördjupade miljötekniska markundersökning som utförts visar på halter av föroreningar över Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning, dit grön- och parkområden hör. I den ytliga jorden har det påträffats PAH i 5 av 13 provtagningspunkter. PAH är ett samlingsnamn för olika ämnen som bildas vid ofullständig förbränning till exempel vid koleldning eller i förbränningsmotorer. Man har även hittat metaller i 2 av de 13 ytliga proverna (zink och bly). Djupare ner i marken har man hittat högre halter men inte något ämne som man kan exponeras av från markytan. Vid området för stadsodling i odlingslådor har även prover tagits. Där har man hittat ämnet DDT i två provtagningspunkter. DDT är ett gammalt bekämpningsmedel som bryts ned långsamt. Förmodligen är det rester sedan det fanns en fruktodling på Drottninghög. I själva odlingslådorna har ny jord använts och den är inte förorenad. Det finns inga Svenska gränsvärden men i de två prover som togs hittades halter som överskrider Nederländska gränsvärden för koloniträdgårdar.

I bakgrunden finns flygfotografi från 1951. I bilden har flygfotot överlagrats detaljer från dagens karta. Regementsvägen och ICA Maxi har markerats. Det är även utmarkerat var det 1951fanns ett vattenfyllt grustag.

Vad händer nu? Just nu utarbetas en fördjupad miljöriskbedömning som ska ligga till grund för hur massorna ska hanteras när arbetena kommer igång. I samband med denna bedömning beräknas nya riktvärden utifrån platsspecifika risker.

Hur påverkas du?
Det finns inga risker att vistas på platsen. Inom badanläggningen visar provsvaren på helt ofarliga nivåer. På lekplatsen vid solhålan har inga farliga ämnen hittats.

Nu går arbetet in i en ny fas med detaljprojektering av det utarbetade förslaget.
Förslaget innebär bland annat ett nytt utegym, en beachvolley/beach-handbollsplan samt förnyade gång och cykelstråk som gör badanläggningen mer lättillgänglig. I arbetet ingår även utvecklingen av stadsodlingsprojektet Planteringar utan gränser.

Har du frågor om Solhålan eller provtagningen kontakta Magnus Kjellsson projektingenjör Stadsbyggnadsförvaltningen Telefon: 042 10 31 94, e-post magnus.kjellsson@helsingborg.se