Inventering av det gröna Drottninghög

I juli och augusti har projekt DrottningH gjort en inventering av Drottninghögs parker, planteringar och övriga gröna ytor. En landskapsarkitekt har undersökt träd, buskar och perenner både i parkytorna och i bostadsområdena.
Syftet med inventeringen har varit att ta reda på vilken roll grönskan spelar i Drottninghög och hur den kan tillvaratas och utvecklas.

Här kan du ladda ner hela rapporten. (pdf. 5 mb)

Inventeringen kommer fram till att det som är värdefullt med grönskan på Drottninghög framförallt är av social karaktär: I parkytorna finns goda promenadmöjligheter, lekplatser och vistelseytor för grillning och andra aktiviteter. Drottninghög har stora och sammanhållna grönytor i en bilfri miljö, vilket är en tillgång för både boende i området och för skola och förskola. Samtidigt är grönskan ganska homogen – ungefär samma växter återkommer från plats till plats i liknande konstellationer.

Träd och buskar har på många platser vuxit sig stora och täta, och somliga upplever idag Drottninghögs gröna ytor som otrygga. Samtidigt är vissa buskage viktiga att behålla som de är eftersom de ger barn möjlighet till naturlek, t ex kojbyggande.

Möjligheterna att utveckla de sociala och ekologiska värdena i Drottninghög bedöms som goda. Genom att delvis sköta ytorna på ett annat sätt kan mer varierade och rikare miljöer åstadkommas. Detta kan ske både genom plantering av nya träd och buskar och genom gallring. På så vis kan nya karaktärer skapas och det gröna upplevas som tryggare och mer omväxlande.

Som ett exempel på en ny miljö skulle man kunna anlägga en damm med vattenväxter, som samtidigt kan ta hand om dagvatten och motverka översvämningar vid kraftiga regn.