Hur hållbart blir Drottninghög?

BRE Environmental Assesment Method (BREEAM) är ett välkänt brittiskt miljöklassningssystem som hittills certifierat 115 000 byggnader runt om i världen, och som nu har utvecklats även för stadsdelar. Projekt DrottningH är med och utvecklar den svenska modellen.

Tidigare under hösten träffades representanter för stadens förvaltningar och bolag, forskare från Malmö högskola samt ett antal byggherrar för att få veta mer om hållbarhetscertifieringssystemet BREEAM Communities. Genom att testa systemet på Drottninghög ska man lära sig att arbeta med områdets hållbarhetsfrågor på bästa sätt.

Vad är BREEAM?

BRE Environmental Assesment Method (BREEAM) är ett välkänt brittiskt miljöklassningssystem som hittills certifierat 115 000 byggnader runt om i världen, och som nu har utvecklats även för stadsdelar. Liksom miljöklassning av byggnader har översatts och anpassats för svenska förhållanden (BREEAM SE), pågår nu samma process för att göra en svensk anpassning av BREEAM Communities. Det är betaversionen, alltså det första utkastet till översättning, som nu ska testas väldigt översiktligt på Drottninghög som stadsdel.

Så här gör man

Att hållbarhetscertifiera en stadsdel enligt BREEAM-systemet innebär att man stämmer av stadsutvecklingsprojektets ambitionsnivå inom ett 40-tal hållbarhetsaspekter. Genom detta kommer man fram till en poängbedömning som i sin tur ger ett betyg på hur hållbar stadsdelen kan sägas vara. Hållbarhetsbedömningen sker i samverkan mellan projektets olika aktörer, där de boende och det lokala näringslivet ingår, och genomförs under planeringens tidiga skede för att dra nytta av den stora handlingsfrihet som det innebär att ha identifierat frågorna tidigt i processen.

Bedömningsaspekterna grupperas under fem kategorier: Delaktighet, socialt och ekonomiskt välbefinnande, energi och resurser, ekologi och markanvändning, samt resande och transporter. De fem delarna ska tillsammans ge en helhetsbild av stadsdelens hållbarhet.

Nästa steg blir i november att hålla en workshop med de nu informerade aktörerna, där man tillsammans tittar på hur Drottninghög kan bli en av stadens mest hållbara stadsdelar.

Läs mer om BREEAM på www.hallplatsen.nu och www.breeam.org.