Vasatorpsvägen

Vasatorpsvägen är idag en kraftig barriär mellan bostadsområdena Drottninghög och Fredriksdal. Samtidigt är den en viktig del i trafiksystemet för att nå centralare delar av staden från motorleden Österleden.

På Vasatorpsvägen kör fordon med höga hastigheter och utformningen på gatan gör att utrymmet kring vägen är ogästvänlig och bullrig. I planprogrammet för utvecklingen av Drottninghög beskriver vi åtgärder som ska minska hastigheten och skapa en mer mänsklig utformning av gaturummet. Bland annat ska bebyggelsen krypa närmare gaturummet för att skapa en bättre och mer hållbar miljö för människorna. I stadens planering finns också en ny expressbusslinje från centrum till Dalhem. Den linjen är första steget i en möjlig utveckling mot en spårvägslinje för framtiden. Separata körfält för i första hand bussarna och nya hållplatslägen längs Vasatorpsvägen ingår i pågående planering för detta nya kollektivtrafikstråk.